329
روضة الکافی (ترجمه)

گفتگو با ابو ذر رضی اللَّه عنه‌

[۴۷۸] برخی از اصحاب ما از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کنند که فرمود: مردی در مدینه به مسجد رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم درآمد و گفت: خدایا! وحشت مرا به الفت بدل کن و تنهایی مرا با همدمی خوب پیوند ده و همنشینی نیکو بهره‌ام گردان. در این هنگام مردی را در آخر مسجد دید، بدو سلام کرد و گفت: ای بنده خدا! تو کیستی؟! او گفت: من ابو ذر هستم. آن مرد گفت: اللَّه اکبر. اللَّه اکبر. ابو ذر به آن مرد گفت: ای بنده خدا! چرا تکبیر می‌زنی؟ آن مرد گفت: برای آنکه به مسجد درآمدم و به درگاه خدای عزّ و جلّ دعا کردم که به وحشت من آرامش بخشد و با همدمی نیک از تنهاییم برهاند و همنشینی نیکو بهره‌ام گرداند. ابو ذر گفت: من به تکبیر زدن سزاوارتر از تویم که چنین همنشینی برای تو باشم چه خود از پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم شنیدم که فرمود: من و شما به روز رستخیز در کنار باغی باشیم تا خداوند از حساب خلایق آسوده گردد، ولی ای بنده خدا از کنار من برخیز که سلطان [عثمان] همنشینی با من را ممنوع کرده است.

خبر دادن رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از وضع امّتش در آینده‌

[۴۷۹] سکونی از امام صادق علیه السّلام و ایشان از امیر المؤمنین علیه السّلام روایت کرده‌اند که پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: زمانی بر مردم گذرد که از قرآن جز نشانی به یادگار نماند و از اسلام جز نامی. مردم، خود را مسلمان می‌خوانند و حال آنکه از همه دورترند به اسلام. مسجدهای آنان زیباست ولی تهی از هدایت، فقهای آنان بدترین فقهای زیر آسمان هستند، فتنه از نزد آنها صادر می‌شود و به سوی خود آنها بازگشت دارد.

[۴۸۰] محمد بن حسین بن یزید می‌گوید: از امام رضا علیه السّلام هنگامی که در خراسان بود شنیدم که می‌فرمود: ما خاندانی هستیم که گذشت را از خاندان یعقوب و شکر و سپاس را از خاندان داود به ارث برده‌ایم. و راوی معتقد بود که کلمه دیگری هم بوده که او فراموش کرده و من [علی بن اسباط] به او گفتم: شاید فرموده است: صبر و شکیبایی را از خاندان

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
328

آن خورشید است. این است اندازه‌گیری خداوند عزیز دانا و منم بنده پروردگار جهانیان.

فضیلت دوستی علی علیه السّلام‌

[۴۷۵] عبد اللَّه بن میمون قدّاح از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به علی علیه السّلام فرمود: ای علی! هر که تو را دوست بدارد و آن گاه بمیرد وظیفه‌اش را به جای آورده است، و هر که تو را دوست بدارد و هنوز نمرده است منتظر باشد، و خورشید فرا نیاید و نه فرو رود، مگر آنکه رزق و ایمان برای او برآید. و در نسخه‌ای به جای «ایمان» «نور» آمده است.

یک پیشگوئی از پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم‌

[۴۷۶] سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: زودا که بر امّت من زمانی رسد که سرشتی بد بیابند و نمودی نیکو، و آن به سبب آز دنیا باشد، و از این کار پاداش نیکی که نزد خداوند است نخواهند. دین آنها خودنمایی است و ترسی به دلشان راه ندارد. خداوند آنها را به سبب این کردار به کیفر گرفتار آورد آن گونه که همچون شخص غریق او را بخوانند و او پاسخشان ندهد.

سه اصل اساسی میان فقها و دانشمندان‌

[۴۷۷] سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: شیوه فقها و دانشمندان این بود که چون به یک دیگر نامه‌ای می‌نگاشتند سه جمله در آن دیده می‌شد که چهارمی نداشت: هر که دلمشغولی آخرتش را داشته باشد، خداوند اندوه دنیای او را بسنده باشد، و هر که سرشت خویش را سامان بخشد، خداوند آشکار او را اصلاح گرداند، و هر که میان خود و خدای خود را سامان بخشد، خداوند میان او و مردم را اصلاح گرداند.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13248
صفحه از 420
پرینت  ارسال به