21
کمال الدین و تمام النعمه ج2

فرزندی برای او نبود، و بعضی گویند: دو سال پیش از وفات پدرش متولّد شده است، زیرا خدای تعالی امتحان خلقش را دوست می‌دارد و در این هنگام باطل‌جویان شکّ می‌کنند.

۳۴-

(۱) عبید بن زرارة گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: مردم امام خود را نیابند، او در موسم حجّ شاهد ایشان است و آنها را می‌بیند امّا آنها او را نمی‌بینند.

۳۵-

(۲) هانی تمّار گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: برای صاحب این امر غیبتی است که دیندار در آن غیبت مانند کسی است که دستش را بر روی شاخه درخت خار کشد، سپس فرمود- با دستش این چنین- آنگاه فرمود: برای صاحب این امر غیبتی است و بنده بایستی تقوای الهی پیشه سازد و متمسّک به دینش باشد.

۳۶-

(۳) مفضّل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: فریاد

ترجمه کمال الدین،ج‌۲،


کمال الدین و تمام النعمه ج2
20

و بر دست او شرق و غرب عالم را بگشاید و روح اللَّه عیسی بن مریم علیه السّلام فرود آید و پشت سر او نماز گزارد و زمین به نور پروردگارش روشن گردد و در زمین بقعه‌ای نباشد که غیر خدای تعالی در آن پرستش شود و همه دین از آن خدای تعالی گردد، گرچه مشرکان را ناخوش آید.

۳۲-

(۱) منصور گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ای منصور! این امر بر شما در نیاید مگر پس از یأس و نه به خدا قسم تا آنکه از یک دیگر متمایز شوید، نه به خدا سوگند این امر بر شما در نیاید تا آنکه امتحان شوید، نه به خدا سوگند این امر بر شما در نیاید تا آنکه شقی بدبخت و سعید نیکبخت گردد.

۳۳-

(۲) زرارة بن أعین گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: برای قائم پیش از آنکه قیام کند غیبتی است، گفتم: فدای شما شوم! برای چه؟ فرمود:

می‌ترسد- و با دست به بطن و گردن خود اشاره کرد- سپس فرمود: او منتظری است که مردم در ولادتش شکّ می‌کنند، بعضی می‌گویند: چون پدرش مرد

ترجمه کمال الدین،ج‌۲،

  • نام منبع :
    کمال الدین و تمام النعمه ج2
    موضوع :
    احادیث خاص. شروح
تعداد بازدید : 6965
صفحه از 610
پرینت  ارسال به