1
ترجمه اصول کافی ج1

ترجمه اصول کافی جلد اول

مشخصات کتاب

سرشناسه: کلینی، محمد بن یعقوب، - ۳۲۹ق.

عنوان قراردادی: الکافی.اصول. فارسی - عربی

عنوان و نام پدیدآور: ترجمه اصول کافی/ تالیف محمد کلینی؛ ترجمه صادق حسن زاده.

مشخصات نشر: تهران: قائم آل محمد، ۱۳۸۵.

یادداشت: فارسی- عربی.

موضوع: احادیث شیعه -- قرن ۴ق.

شناسه افزوده: حسن زاده، صادق، مترجم

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲

شماره کتابشناسی ملی: ۱۱۶۹۹۵۳

ص:۱

اشاره

ص:۲

اشاره

محدّث کبیر مرحوم ملامحسن فیض کاشانی (وفات:١٠٩١ ه ق) در معرفی کتاب کافی می فرماید:

کتاب کافی شریف ترین و کامل ترین و جامع ترین کتاب هاست.

***

فقیه فرزانه مرحوم شهید ثانی (شهادت:٩۶۶ ه ق) در خصوص کتاب کافی می فرماید:

به جان خودم سوگند! هیچ نگارنده ای نظیر کافی را به نگارش درنیاورده است.

ص:٣

ص:۴

فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم ١١

پیشگفتار مؤلف ١٩

کتاب عقل و جهل کتاب فضیلت دانش بابی درباره وجوب دانش و جوییدن آن و تشویق به آن ٧١

بابی درباره ویژگی و فضیلت دانش و فضیلت دانشمندان ٧۵

بابی درباره انواع مردم ٧٩

بابی درباره پاداش دانشمند و جویای دانش ٨١

بابی درباره ویژگی دانشمندان ٨۵

بابی درباره حقّ دانشمند ٨٧

بابی درباره جان سپاری دانشمندان ٨٩

بابی درباره همنشینی و همدمی با دانشمندان ٩١

بابی درباره پرسش از دانشمند و گفتگو با او ٩٣

بابی درباره بخشش دانش [به دیگران]٩٧

بابی درباره بازداشتن از ندانسته گویی ٩٩

بابی درباره کسی که ندانسته عمل کند ١٠٣

بابی درباره به کار بستن دانش ١٠٣

بابی درباره کسی که از دانشش روزی خورد و به آن بنازد ١٠٧

بابی درباره ثبوت حجّت بر دانشمند و سختی امرش ١١١

ص:۵

بابی درباره احادیث نادر ١١٣

باب روایت کتب و توسّل به آن و حدیث و فضیلت نوشتن ١٢١

بابی درباره تقلید ١٢٧

بابی درباره بدعت ها، رأی و قیاس ها ١٢٩

باب رجوع به کتاب و سنت و اینکه همه حلال و حرام و تمام نیازهای مردم در...١۴١

باب اختلاف حدیث ١۴٧


ترجمه اصول کافی ج1
  • نام منبع :
    ترجمه اصول کافی ج1
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 18072
صفحه از 129
پرینت  ارسال به