1
ترجمه اصول کافی ج4

ترجمه اصول کافی جلد چهارم

مشخصات کتاب

سرشناسه: کلینی، محمد بن یعقوب، - ۳۲۹ق.

عنوان قراردادی: الکافی.اصول. فارسی - عربی

عنوان و نام پدیدآور: ترجمه اصول کافی/ تالیف محمد کلینی؛ ترجمه صادق حسن زاده.

مشخصات نشر: تهران: قائم آل محمد، ۱۳۸۵.

موضوع: احادیث شیعه -- قرن ۴ق.

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲

شماره کتابشناسی ملی: ۱۱۶۹۹۵۳

ص:۱

اشاره

ص:۲

فهرست مطالب

اشاره

بدزبانی ١١

کسی که از شرّش می ترسند ١٧

ستمکاری ١٩

فخر و کبر ١٩

سخت دلی ٢٣

بیدادگری ٢٣

پیروی هوس ٣٣

فریفتن،خیانت و نیرنگ ٣۵

دروغ ٣٧

دوزبانی ۴٧

قهر و جدائی ۴٩

گسستن پیوند خویشاوندی و قطع رحم ۵١

نافرمانی از پدر و مادر ۵٧

بیزاری جستن از نسب ۵٩

درباره کسی که مسلمانان را آزار داده،خوارشان می کند ۶١

درباره کسی که عیب و لغزش مؤمنان را می جوید ۶٧

سرزنش کردن ۶٩

غیبت کردن و بهتان گفتن ٧١

سخن گفتن به زیان مؤمن ٧۵

شماتت کردن(شادی بدخواهانه)٧۵

دشنام گفتن ٧٧

تهمت زدن و بدگمانی ٧٩

درباره کسی که خیرخواه برادر مؤمنش نیست ٨١

انجام ندادن وعده ٨٣

ص:٣

درباره کسی که از برادر مؤمنش پرده پوشی می کند ٨۵

درباره کسی که برادرش از او یاری می خواهد و او یاری اش نمی کند ٨٩

درباره کسی که چیزهای خودش یا دیگران را از مؤمن بازمی دارد ٨٩

درباره کسی که مؤمنی را می ترساند ٩٣

باب سخن چینی ٩٣

باب فاش کردن ٩۵

باب آن کس که آفریده را فرمان برد به نافرمانی آفریدگار ٩٩

باب کیفرهای شتابناک گناهان ١٠١


ترجمه اصول کافی ج4
  • نام منبع :
    ترجمه اصول کافی ج4
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 15512
صفحه از 171
پرینت  ارسال به