1
علل الشرایع

علل الشرائع

مشخصات کتاب

‏سرشناسه: ابن بابویه، محمد بن علی‌‏، ۳۱۱-‏۳۸۱ق.

‏عنوان قراردادی: علل الشرایع و الاحکام. فارسی--عربی.

‏عنوان و نام پدیدآور: علل‌الشرایع/ تالیف شیخ صدوق؛ ترجمه و تحقیق سیدمحمدجواد ذهنی‌تهرانی.

‏مشخصات نشر: قم: مومنین: اندیشه هادی‏، ۱۳۹۱ -

‏مشخصات ظاهری: ‏‏‏۲ج.

‏شابک: ‏۴۴۰۰۰۰ ریال ‏: دوره‏۹۷۸-۹۶۴-۶۸۱۵-۲۴-۷: ؛ ‏ج.۱‏۹۷۸-۹۶۴-۶۸۱۵-۲۸-۵: ؛ ‏ج.۲‏۹۷۸-۹۶۴-۶۸۱۵-۲۸-۵:

‏یادداشت: فارسی - عربی.

‏یادداشت: چاپ دوازدهم.

‏یادداشت: ج.۲ (چاپ دوازدهم: ۱۳۹۱)(فیپا).

‏یادداشت: چاپ قبلی: مومنین‌‏‏‏‏، ۱۳۸۰.

‏یادداشت: عنوان دیگر: علل الشرایع والاسلام.

‏عنوان دیگر: علل الشرایع والاسلام.

‏موضوع: احادیث شیعه -- ‏قرن ۴ق.‏

‏شناسه افزوده: ذهنی تهرانی‌‏، سیدمحمدجواد‏، ‏۱۳۲۶ - ‏۱۳۸۱.، مترجم

‏رده بندی کنگره: ‏BP۱۲۹‏/الف۲ع۸۰۴۱ ۱۳۹۱الف

‏رده بندی دیویی: ‏۲۹۷/۲۱۲

‏شماره کتابشناسی ملی: ۳۱۶۶۳۴۲

جلد اول‌

فهرست‌

مقدمه ناشر ۲۴

مقدمه مترجم ۲۶

باب اوّل جهت نامیدن آسمان، به آسمان و دنیا به دنیا و آخرت به آخرت ۲۹

باب دوّم سرّ پرستیده شدن آتش ۳۵

باب سوّم سرّ پرستیده شدن بت‌ها ۳۷

باب چهارم سرّ نامیده شدن عود به خلاف ۳۹

باب پنجم سرّ فراری و وحشی شدن حیوانات وحشی و پرندگان و درندگان و جانداران دیگر ۳۹

باب ششم سرّ پیدا شدن بهتر از فرشتگان و بدتر از چهار پایان بین مردم ۴۱

باب هفتم سرّ برتر شدن انبیاء و رسولان و حجج صلوات اللَّه علیهم از فرشتگان ۴۱

باب هشتم منحصر بودن جعل احکام در وجود مصالح و حکم ۵۱

باب نهم سرّ آفرینش مخلوقات و اختلاف حالاتشان ۵۳

باب دهم سرّ نامیده شدن جناب آدم به آدم ۶۹

باب یازدهم سرّ نامیده شدن انسان به انسان ۷۱

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی، ج‌۱،


علل الشرایع
  • نام منبع :
    علل الشرایع
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 17928
صفحه از 980
پرینت  ارسال به