1
لئالی الاخبار

لئالی الاخبار

اشاره

سرشناسه: تویسرکانی، محمدنبی بن احمد، - ق ۱۳۲۱

عنوان و نام پدیدآور: لئالی الاخبار/ تالیف محمدنبی التویسرکانی

مشخصات نشر: قم: مکتبه العلامه.

مکتبه المحمدیه: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳؟].

مشخصات ظاهری: ج ۵

شابک: بها:۲۵۰۰۰ریال(دوره پنج جلدی)

وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی

یادداشت: ناشر همکار در هر جلد متفاوت

موضوع: احادیث شیعه -- قرن ۱۴

رده بندی کنگره: BP۱۳۶/۹/ت ۹ل ۹ ۱۳۷۳

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲

شماره کتابشناسی ملی: م ۷۴-۷۳۱

ص: ۱

المجلد ۱

اشاره

لئالی الأخبار تألیف عمده العلماء و المحقّقین و زبده الفقهاء و المجتهدین الشّیخ محمّد نبّی التّوسیرکانی طاب ثراه

عنی بنشره

المکتبه المحمدیه بقم

الجزء الأوّل

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم


لئالی الاخبار
  • نام منبع :
    لئالی الاخبار
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 12 - 14)
تعداد بازدید : 128448
صفحه از 2122
پرینت  ارسال به