1
تاج العروس من جواهر القاموس جلد 1

تاج العروس من جواهر القاموس جلد ۱

اشارة

سرشناسه: مرتضي زبيدي، محمد بن محمد، ۱۱۴۵-۱۲۰۵ق.

عنوان قراردادي: تاج العروس في شرح القاموس

عنوان و نام پديدآور: تاج العروس من جواهر‌القاموس/ محمدمرتضي الحسيني الزبيدي.

مشخصات نشر: بيروت: دارالهدايه، ۱۳۸۵ق.= ۱۹۶۵م.= ۱۳۴۴-

مشخصات ظاهري: ۲۰ج.

فروست: التراث العربي؛ ۱۶.

وضعيت فهرست نويسي: برونسپاري

يادداشت: عربي.

يادداشت: كتاب حاضر به "تاج العروس في شرح القاموس" نيز معروف است.

يادداشت: هر جلد را محقق جداگانه به نگارش در آورده است.

يادداشت: ج.۲ و ۳ (چاپ اول: ۱۳۸۶ق.= ۱۹۶۶م.= ۱۳۴۵).

يادداشت: ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۸۷ق.= ۱۹۶۸م.=۱۳۴۷).

يادداشت: ج.۵ و ۶ (چاپ اول: ۱۳۸۹ق.= ۱۹۶۹م.=۱۳۶۸).

يادداشت: ج.۸ (چاپ اول: ۱۳۹۰ق.= ۱۹۷۰م.= ۱۳۶۹).

يادداشت: ج.۹ (چاپ اول: ۱۳۹۱ق.= ۱۹۷۱م.= ۱۳۵۰).

يادداشت: ج.۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۲ق.= ۱۹۷۲م.= ۱۳۵۱).

يادداشت: ج.۱۳و۱۴ (چاپ اول: ۱۳۹۴ق.= ۱۹۷۴م.= ۱۳۵۳).

يادداشت: كتابنامه.

موضوع: زبان عربي -- واژه‌نامه‌ها

رده بندي كنگره: PJ۶۶۲۰/م‌۴ت‌۲ ۱۳۴۴

رده بندي ديويي: ۴۹۲/۷۳

شماره كتابشناسي ملي: م‌۷۵-۵۵۳۸

الجزء الأول‌


تاج العروس من جواهر القاموس جلد 1
  • نام منبع :
    تاج العروس من جواهر القاموس جلد 1
    موضوع :
    زبان و ادبیات شرقی (مصری ، قبطی ، سامی ، آشوری ، سومری ، عبری ، آرامی ، سریانی ، عربی ، حبشی)
تعداد بازدید : 41
صفحه از 583
پرینت  ارسال به