• سمیناردکترهادیان( جلسه اول ) - ارشد(علوم قرآن و حد (دانلود)