• سمینار دکتر صفری(جلسه اول) - ارشد(تفسیر اثری) - 95 (دانلود)