• مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته - ارشد - 952 (دانلود)