ترجمه نهج البلاغه (ترجمه انصاری)

ترجمه نهج البلاغه، اثر محمد علی انصاری، از ترجمه های معاصر در یک جلد تدوین شده است.

غرر الحکم و درر الکلم ـ مقدمه ج 1

غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُ الکَلِم کتابی مشتمل بر ۱۰۷۶۰ سخن از سخنان کوتاه امیرالمؤمنین(ع)، تألیف عبدالواحد آمدِی از دانشمندان قرن ...

غرر الحکم و درر الکلم

غُرَرُ الحِکَم و دُرَرُ الکَلِم کتابی مشتمل بر ۱۰۷۶۰ سخن از سخنان کوتاه امیرالمؤمنین(ع)، تألیف عبدالواحد آمدِی از دانشمندان قرن ...