مشاوره مراحل اجرایی مقاله و پایان نامه جلسه 4 ـ 933

در این جلسه نکاتی راجع به تغییر شیوه به سمینار ارائه گردیده است.

مشاوره پایان نامه و مقاله (علوم قرآنی) جلسه 1 ـ 932

در این جلسه نکاتی راجع به نحوه انتخاب موضوع مقاله و پایان نامه ارائه گردید.

مشاوره پایان نامه و مقاله (علوم قرآنی) جلسه 2 ـ 932

در این جلسه نکاتی راجع به نحوه تکمیل طرحنامه ارائه گردیده است.

مشاوره پایان نامه و مقاله (علوم قرآنی) جلسه 3 ـ 932

در این جلسه نکاتی راجع به منبع شناسی ارائه شده است.

مشاوره پایان نامه و مقاله (تفسیراثری) جلسه 2 ـ 932

در این جلسه نکاتی راجع به طرحنامه نویسی ارائه می گردد.

مشاوره پایان نامه و مقاله (تفسیراثری) جلسه8 ـ 932

در این جلسه توضیحاتی راجع به کلان پروژه ارائه گردید.

مشاوره پایان نامه و مقاله (کلام وعقاید) جلسه 1 ـ 932

در این جلسه نکاتی راجع به انتخاب موضوع مقاله و پایان نامه ارائه گردید.

مشاوره پایان نامه و مقاله (نهج البلاغه) جلسه 3 ـ 932

استاد حسن زاده تهرانی به توضیحاتی درباره منبع شناسی پرداختند.

مشاوره پایان نامه و مقاله (نهج البلاغه) جلسه 1 ـ 932

استاد به نحوه انتخاب موضوع مقاله و پایان نامه پرداختند.

فایل صوتی جلسات آنلاین در کتابخانه مجازی قرار گرفت

علاقمندان به استفاده از فایل صوتی جلسات آنلاین از این پس می توانند برای شنیدن یا دریافت فایل این ...