شرح الرضی علی الکافیه

«شرح الرضی علی الکافیة»، اثر محمد بن حسن استرآبادی معروف به شیخ رضی، شرح غیر مزجی «الکافیة» ابن حاجب می‌باشد ...