تاریخ تفسیر صفحه 1

تاریخ تفسیر

مدرس: استاد هادی حجت

ارزیاب: استاد محمدکاظم قاضی‌زاده

همکاران تدوین: محمدمجید شیخ‌بهایی، رضوان ایرجی‌زاد/ سمیه خلیلی

حروف‌چینی و صفحه‌آرایی: معصومه احمدی/ ناهید راه‌پیما/ نرجس حسنلو

تاریخ تألیف: پاییز ۱۳۸۸

انتشار نخست: زمستان ۱۳۸۸

تاریخ تفسیر صفحه 2

فهرست صفحه