مدیریت - کتابخانه دیجیتال مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث http://lib.qhu.ac.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[مديريت از ديدگاه قرآن و سنت]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/26925/مديريت-از-ديدگاه-قرآن-و-سنت مدیریت <![CDATA[شورا از ديدگاه قرآن و سنت]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/26926/شورا-از-ديدگاه-قرآن-و-سنت مدیریت <![CDATA[مديريت در قرآن و سنت]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/26924/مديريت-در-قرآن-و-سنت مدیریت <![CDATA[شورا در اسلام از دیدگاه كتاب و سنت]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/26689/شورا-در-اسلام-از-دیدگاه-كتاب-و-سنت مدیریت