منابع صوتی - کتابخانه دیجیتال مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث http://lib.qhu.ac.ir/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[کارگاه قرائت و ترجمه قرآن - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57124/کارگاه-قرائت-و-ترجمه-قرآن-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[زبان خارجی - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57123/زبان-خارجی-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[ترجمه از عربی به فارسی - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57122/ترجمه-از-عربی-به-فارسی-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[اعراب در قرآن و حدیث - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57121/اعراب-در-قرآن-و-حدیث-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[اولین جلسه سمینار دکتر هادیان - ارشد - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57120/اولین-جلسه-سمینار-دکتر-هادیان-ارشد-952 منابع صوتی <![CDATA[تاریخ تشیع2 - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57096/تاریخ-تشیع2-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[تفسیر موضوعی3 - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57095/تفسیر-موضوعی3-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[تفسیر موضوعی2 - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57094/تفسیر-موضوعی2-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57093/قرائت-مطبوعات-و-استفاده-از-رسانه-ها-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[کارگاه قرائت و ترجمه قرآن - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57089/کارگاه-قرائت-و-ترجمه-قرآن-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[عدل الهی در قرآن و حدیث - ارشد - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/57087/عدل-الهی-در-قرآن-و-حدیث-ارشد-952 منابع صوتی <![CDATA[سیاست حقوق و اقتصاد در نهج البلاغه - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/55736/سیاست-حقوق-و-اقتصاد-در-نهج-البلاغه-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[سمیناردکترهادیان( جلسه اول ) - ارشد(علوم قرآن و حدیث) - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/55735/سمیناردکترهادیان-جلسه-اول-ارشد-علوم-قرآن-و-حدیث-952 منابع صوتی <![CDATA[سمینار دکتر صفری(جلسه اول) - ارشد(تفسیر اثری) - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/55737/سمینار-دکتر-صفری-جلسه-اول-ارشد-تفسیر-اثری-952 منابع صوتی <![CDATA[تفسیرترتیبی2 - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/55738/تفسیرترتیبی2-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[کتابشناسی احادیث اعتقادی - ارشد - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/55739/کتابشناسی-احادیث-اعتقادی-ارشد-952 منابع صوتی <![CDATA[مقایسه بین قرآن و کتب آسمانی گذشته - ارشد - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/55740/مقایسه-بین-قرآن-و-کتب-آسمانی-گذشته-ارشد-952 منابع صوتی <![CDATA[قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها - کارشناسی - 952]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/55741/قرائت-مطبوعات-و-استفاده-از-رسانه-ها-کارشناسی-952 منابع صوتی <![CDATA[جلسه سمینار دکتر شریعتی - جلسه اول]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/50511/جلسه-سمینار-دکتر-شریعتی-جلسه-اول منابع صوتی <![CDATA[تفسیر موضوعی1 - ارشد - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51210/تفسیر-موضوعی1-ارشد-942 منابع صوتی <![CDATA[مستشرقان و حدیث - کارشناسی - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51209/مستشرقان-و-حدیث-کارشناسی-942 منابع صوتی <![CDATA[مشکل الحدیث - کارشناسی - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51211/مشکل-الحدیث-کارشناسی-942 منابع صوتی <![CDATA[آسیب شناسی حدیث و روش شناسی تفسیر اثری - ارشد - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51212/آسیب-شناسی-حدیث-و-روش-شناسی-تفسیر-اثری-ارشد-942 منابع صوتی <![CDATA[فقه2 - کارشناسی - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51213/فقه2-کارشناسی-942 منابع صوتی <![CDATA[تاریخ تشیع - کارشناسی - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51214/تاریخ-تشیع-کارشناسی-942 منابع صوتی <![CDATA[علم رجال - ارشد - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51215/علم-رجال-ارشد-942 منابع صوتی <![CDATA[جوامع حدیثی شیعه - کارشناسی - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51217/جوامع-حدیثی-شیعه-کارشناسی-942 منابع صوتی <![CDATA[مباحث اعتقادی در نهج البلاغه1 - ارشد - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51216/مباحث-اعتقادی-در-نهج-البلاغه1-ارشد-942 منابع صوتی <![CDATA[قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها - کارشناسی - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51219/قرائت-مطبوعات-و-استفاده-از-رسانه-ها-کارشناسی-942 منابع صوتی <![CDATA[تفسیر قرآن2 - ارشد - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51220/تفسیر-قرآن2-ارشد-942 منابع صوتی <![CDATA[نشست پژوهشی بایسته‌های پژوهش جلسه پنجم]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49648/نشست-پژوهشی-بایسته-های-پژوهش-جلسه-پنجم پژوهش <![CDATA[نشست پژوهشی بایسته‌های پژوهش جلسه چهارم]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49248/نشست-پژوهشی-بایسته-های-پژوهش-جلسه-چهارم پژوهش <![CDATA[روشهای تفسیری - ارشد - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51221/روشهای-تفسیری-ارشد-942 منابع صوتی <![CDATA[کتاب شناسی احادیث اعتقادی - ارشد - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51222/کتاب-شناسی-احادیث-اعتقادی-ارشد-942 منابع صوتی <![CDATA[تفسیر موضوعی1 - ارشد - 942]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/51223/تفسیر-موضوعی1-ارشد-942 منابع صوتی <![CDATA[مشاوره ترجمه عربی به فارسی و مکالمه 941 ـ جلسه 5]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49257/مشاوره-ترجمه-عربی-به-فارسی-و-مکالمه-941-ـ-جلسه-5 پژوهش <![CDATA[مشاوره ترجمه عربی به فارسی و مکالمه 941 ـ جلسه 4]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49256/مشاوره-ترجمه-عربی-به-فارسی-و-مکالمه-941-ـ-جلسه-4 پژوهش <![CDATA[مشاوره صرف و نحو عربی 941 ـ جلسه 5]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49269/مشاوره-صرف-و-نحو-عربی-941-ـ-جلسه-5 پژوهش <![CDATA[مشاوره صرف و نحو عربی 941 ـ جلسه 4]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49275/مشاوره-صرف-و-نحو-عربی-941-ـ-جلسه-4 پژوهش <![CDATA[مشاوره صرف و نحو عربی 941 ـ جلسه 3]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49276/مشاوره-صرف-و-نحو-عربی-941-ـ-جلسه-3 پژوهش <![CDATA[مشاوره صرف و نحو عربی 941 ـ جلسه 2]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49278/مشاوره-صرف-و-نحو-عربی-941-ـ-جلسه-2 پژوهش <![CDATA[مشاوره صرف و نحو عربی 941 ـ جلسه 1]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49283/مشاوره-صرف-و-نحو-عربی-941-ـ-جلسه-1 پژوهش <![CDATA[مشاوره علوم قرآن و تفسیر 941 ـ جلسه 3]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49250/مشاوره-علوم-قرآن-و-تفسیر-941-ـ-جلسه-3 پژوهش <![CDATA[مشاوره علوم قرآن و تفسیر 941 ـ جلسه 2]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49251/مشاوره-علوم-قرآن-و-تفسیر-941-ـ-جلسه-2 پژوهش <![CDATA[مشاوره علوم قرآن و تفسیر 941 ـ جلسه 1]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49252/مشاوره-علوم-قرآن-و-تفسیر-941-ـ-جلسه-1 پژوهش <![CDATA[مشاوره ترجمه عربی به فارسی و مکالمه 941 ـ جلسه 3]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49253/مشاوره-ترجمه-عربی-به-فارسی-و-مکالمه-941-ـ-جلسه-3 پژوهش <![CDATA[مشاوره ترجمه عربی به فارسی و مکالمه 941 ـ جلسه 2]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49254/مشاوره-ترجمه-عربی-به-فارسی-و-مکالمه-941-ـ-جلسه-2 پژوهش <![CDATA[مشاوره ترجمه عربی به فارسی و مکالمه 941 ـ جلسه 1]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/49264/مشاوره-ترجمه-عربی-به-فارسی-و-مکالمه-941-ـ-جلسه-1 پژوهش <![CDATA[نشست پژوهشی بایسته‌های پژوهش جلسه سوم]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/48774/نشست-پژوهشی-بایسته-های-پژوهش-جلسه-سوم پژوهش <![CDATA[روش‌شناسی رویکرد علمی به نهج‌البلاغه 4]]> http://lib.qhu.ac.ir/post/48176/روش-شناسی-رویکرد-علمی-به-نهج-البلاغه-4 پژوهش