اجازات علّامه حلي - صفحه 514

گوشه هايى از زندگانى و شرح حال علمى علاّمه حلّى در بسيارى از كتب ، مذكور است و برخى از دانشمندان را بر آن داشته تا كتب مستقلّى در باره زندگى و انديشه وى بنگارند كه از آن جمله مى توان به مكتبة العلامة الحلي و انديشه هاى كلامى علاّمه حلّى اشاره نمود ، كه اختصار اين نوشتار و وجود منابع مختلف ، ما را از پرداختن به شرح حال او مستغنى ساخته است .
يكى از مسائل بسيار مهم در زندگانى علاّمه حلّى ، پرورش شاگردان فراوان توسط اوست كه نام برخى از آنها در كتب تراجم و رجال ، مسطور است و مرحوم علاّمه ، به بعضى از آنان اجازاتى داده است كه اين اجازات ، در شناخت اجازه گيرندگان و آشنايى با مسير سفرهاى وى و شاگردانى كه در شهرهاى مختلف نزد وى تلمذ نموده اند ، حائز اهمّيت بسيار است .
در اين مختصر بر آنيم تا متون اجازاتى را كه علاّمه حلّى به شاگردان خود داده و ما بدانها دسترس پيدا كرده ايم ، ذكر كرده و به مصادر آنها اشارتى كنيم ، تا راهنماى پژوهندگان باشد .
اين اجازات بر دو دسته اند :
۱ ـ اجازاتى كه در آنها به متن اجازه و خطّ علاّمه دست يافته ايم .
۲ ـ اجازاتى كه متن آنها در كتب تراجم ، ذيل شرح حال بعضى از شاگردان علاّمه آمده است .
در مورد اوّل ، ذيل هر اجازه ، مكان وجود آن و نسخه اجازه داده شده بر آن را متذكّر شده ايم ، و در مورد دوم ، به نام مصدر يا مصادرى كه متن اجازه از آن نقل شده است ، پرداخته ايم .
تذكّر اين نكته بايسته است كه چون برخى از نسخ ، در پَستى و بلندى زمان و مرور ايّام سخت و حوادث فراوان تاريخى ، دچار آسيب هاى فراوان شده اند ، برخى از كلمات آنها ناخوانا شده بود كه به جاى آنها

صفحه از 531