شرح حديث حقيقت - صفحه 184

۱ . مآخذ و نسخه ها

اين شرح در مجموعه اى به نام «كلمات المحقّقين» در سال ۱۳۱۵ق ، به چاپ رسيده است . ۱ بجز آن ، پنج نسخه خطّى نيز از آن تاكنون شناسايى شده است :
الف) كتابخانه مركزى دانشگاه تهران ، شماره ۱/۱۰۳۶ (فهرست ، ج۳ ، ص۴۶۰) .
ب) كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، ۳۰ د (فهرست ، ص۳۷۳) .
ج) كتابخانه مجلس ، شماره ۳۲/۴۹۰۰ (فهرست ، ج۱۴ ، ص۶۷) .
د) كتابخانه مجلس ، شماره ۴۰/۱۸۰۵ (فهرست ، ج۹ ، ص۳۴۵) .
ه) كتابخانه مجلس، شماره ۳/۶۱۱۲ (فهرست، ج ۱۹، ص ۹۹).

۲ . انتساب

سيد محسن عاملى در «أعيان الشيعة» اين رساله را از علاّمه حلّى دانسته است . ۲ شيخ آقا بزرگ تهرانى در «الذريعة» آن را از علاّمه حلّى مى داند و آنجا كه كتاب «كلمات المحقّقين» را معرّفى كرده ، مى گويد :
رسالة شرح كلمات الخمس للحلّى أيضا . ۳
و در جاى ديگرى از «الذريعة» ، نخست آن را منسوب به علامه حلّى مى داند ؛ ولى در آخر سخن مى نويسد :

1.كلمات المحقّقين ، چاپ سنگى ، ص۱۶۰ . ۱۶۴ .

2.أعيان الشيعة ، ج۵ ، ص۴۰۶ .

3.الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ج۱۸ ، ص۱۱۳ .

صفحه از 198