ميراث حديث شيعه دفتر 6 - صفحه 7

آغاز دفتر

بازسازى متون مفقود در حوزه دانش هاى حديث

در آغاز دفتر نخست ، گزارشى آمارى از تأليفات حديثى و رجالى شيعه در قرون اوّليه (اول تا چهارم هجرى) ارائه شد . در آن جا به سخن شيخ حرّ عاملى كه : «در عصر حضور ائمه ، شش هزار و ششصد كتاب حديثى نوشته شد» و نيز سخن برخى از محقّقان كه : «در آن عصر ، بيش از يكصد كتاب رجالى تأليف گشت» ، اشاره گرديد . ۱ از اين ميان ، آنچه به طبع رسيده ، بسيار اندك است و پيداست كه از مابقى آثار ، نسخه اى برجاى نمانده تا تصحيح گردد .
بازسازى و استخراج مواد اين آثار از لابه لاى نوشته هاى قرون بعد ، تنها راه دستيابى به آنهاست .
بى شك ،همان آثارونوشته ها ،دست مايه صاحبان اصول اربعه حديث بوده اند .چنان كه نوشته هاى رجالى آن دوره ، منبع و مأخذ صاحبان اصول اربعه رجال ، قرار گرفته اند . در ميان محقّقان عرب ، سال هاست كه بازسازى متون ، در حوزه ميراث اسلامى ، بويژه تاريخ اسلام ، رواج دارد و البته هنوز گام هاى نخستين را پشت سر مى گذارد و ضوابط و اصول آن ، تدوين نگشته و چنان كه بايد ، به قلم نيامده است و شايد همين، سبب شده است كه رونق بايسته را نداشته باشد . اين بازسازى، در عرصه ميراث شيعى، حركتى بسيار كُند داشته و در بسيارى از مراكز علمى، پديده اى

1.ميراث حديث شيعه ، دفتر اوّل ، ص۸ ـ ۹ .

صفحه از 551