ميراث حديث شيعه دفتر 7 - صفحه 7

آغاز دفتر

بازسازى مصادر اوّليه رجال شيعه

در دفتر ششم ، از ضرورت بازسازى متون ، سخن به ميان آمد و در حوزه ميراث شيعى به سه عرصه اشاره گرديد : مكتوبات حديثى ائمه عليهم السلام ، اصول اربعمئة و مصادر اوّليه رجال .
در آغاز ، به اجمال گفته شد كه عمده آثار برجاى مانده رجال شيعه ، از قرن پنجم به بعد نگاشته شده اند و از قرن اوّل تا پنجم ، جز نوشته هايى اندك چون رجال البرقي و رجال ابن عقدة (در ضمن رجال الطوسي) در دست نيست. ۱ نيز در آن جا ياد شد كه آيه اللّه خويى ، نوشته هاى رجالى شيعه در اين عصر را بيش از يكصد عنوان دانسته است. ۲
تتبّع و بررسى فهارس قدما و متأخّران ، نشان از اين دارد كه اين ادّعا صادق است و تأليفات رجالى شيعه ، بيش از يكصد عنوان است . در اين نوشتار برآنيم تا نخست ، فهرستوار ، اين آثار را به ترتيب زمانى معرّفى كنيم و آن گاه نشان دهيم كدام يك از اين آثار به دوره هاى بعد رسيده و عالمان رجال از آن استفاده كرده اند تا زمينه بازسازى آنها فراهم آيد . از اين رو ، اين نوشتار در دو بخش ارائه مى گردد :

يك . فهرست مصادر اوّليه رجال شيعه

پيش از ذكر عناوين كتب رجالى شيعه ، ذكر چند نكته ضرورى است :

1.ميراث حديث شيعه ، دفتر ششم ، ص ۱۱ .

2.معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۱ . ۴۲ .

صفحه از 552