ميراث حديث شيعه دفتر 14 - صفحه 7

آغاز دفتر

مهدى مهريزى

خداوند بزرگ را شاكريم كه چهاردهمين دفتر از مجموعه ميراث حديث شيعه در آستانه نشر قرار گرفته است. كارنامه علمى اين چهارده دفتر بدين شرح است .
يك . در اين چهارده دفتر بيش از ۱۴۰ مقاله و رساله به شرح زير تقديم صاحب نظران و پژوهشگران شده است.
۱ . تعداد كل مقاله ها و رساله ها ۱۴۲ مورد
۲ . تعداد كل رساله هاى تصحيح شده ۱۱۶ مورد
۲/۱ ـ رساله هاى متون حديث ۳۵ مورد
۲/۲ ـ رساله هاى شرح و ترجمه حديث ۴۰ مورد
۲/۳ ـ رساله هاى رجال و درايه ۱۵ مورد
۲/۴ ـ اجازات ۲۲ مورد
۲/۵ ـ زندگى نامه خودنوشت ۴ مورد
۳ . معرفى نسخه و كتاب ۱۲ مورد
۴ . مقالات تحليلى كوتاه و بلند ۱۴ مورد
۵ . حجم كل صفحات ۷۶۶۰

صفحه از 484