حديث حوزه شماره دوم - صفحه 3

يادآوري

۱. متن مقالات ارسالي بايد به زبان فارسي باشد.
۲. مقالات ارسالي در نشريه‌اي ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشند.
۳. مقالات فرستاده شده، تحقيقي و مستند باشند.
۴. حجم مقالات از ۲۰ صفحه فراتر نرود.
۵. مقاله بر روي يک طرف کاغذ A۴ با فاصله‌ي کافي ميان سطور و خوانا تايپ شده (ترجيحاً در برنامه Word) به همراه ديسکت يا CD يا پست الکترونيکي ارسال شود.
۶. ذکر مشخّصات کامل نويسنده به همراه نشاني کامل، شماره تلفن تماس و درجه‌ي علمي وي ضروري است.
۷. مقاله بايد مشتمل بر بخش‌هاي زير باشد: چکيده، کليدواژه‌ها، مقدّمه، بدنه‌ي اصلي، نتيجه و فهرست منابع.
۸. درج معادل لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است.
۹. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام‏خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره‌ي جلد و صفحه در داخل پرانتز قيد گردد.
۱۰. در اين فصل‌نامه، مقالاتي انتشار مي‌يابد که در يکي از عرصه‌هاي حديثي نگاشته شده باشد.
۱۱. فصل‌نامه حقّ رد يا قبول ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.
۱۲. مقالات رسيده به وسيله‌ي سردبير بررسي و پس از تأييد، براي چاپ آماده مي‌گردد.
۱۳. فصل‌نامه، حداکثر تا دو ماه پس از دريافت مقالات، نتيجه را به نويسنده اطّلاع مي‌دهد.
۱۴. مقالات چاپ شده صرفاً بيانگر ديدگاه نويسندگان آن‌ها و صحّت نوشتارهاي علمي نيز با ايشان است.

صفحه از 190