(۱)
حدیث ضعیف و چگونگی تعامل با آن بر پایۀ رویکرد قدما

امین حسین‌پوری

کارشناسی ارشد علوم حدیث (گرایش تفسیر اثری)
دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
استاد راهنما: دکتر محمدعلی مهدوی راد
استاد مشاور: حجةالاسلام محمدکاظم رحمان ستایش
سال ۱۳۸۵
۲۱۴ صفحه

پاسخ به پرسش‌هایی از این دست که اگر حدیث ضعیف قابل پذیرش نیست پس چرا در میان نگاشته‌های بزرگان حدیثی ما هزاران حدیث ضعیف به چشم می‌خورد؟ چرا پیشینیان این گونه احادیث را گزارش کرده‌اند؟ اساساً آنان چه رویکردی به ارزیابی و پذیرش احادیث داشته‌اند؟ چرا اکنون نمی‌توانیم این احادیث را بپذیریم؟ هدف نگارنده از نگارش این رساله را تشکیل می‌دهد که طی نه فصل به بررسی آن پرداخته است. وی نخست طی سه فصل، اقسام حدیث را تعریف کرده و بحث خبر واحد و کشاکشی که در طول تاریخ بر سر عمل به خبر واحد وجود داشته را بیان و سپس ادوار تاریخی حدیث ضعیف در روزگار امامان (ع) را بازگو می‌نماید. نویسنده، چهار فصل بعد را به نقد و بررسی چند مکتب حدیثی و دیدگاه آنان دربارۀ حدیث ضعیف اختصاص داده، که این مکاتب عبارتند از: مکتب حدیثی قم، مکتب رجالیان شیعه، مکتب حدیثی بغداد، مکتب حدیثی حلّه. در هشتمین فصل پایان‌نامه، در باب دگرگونی معنای ضعیف بحثی اجمالی شده که ضمن آن مروری به بحث‌های پیشین و پاسخ به پرسش‌های به دست آمده و پیامدهای دگرگونی معنای ضعیف آمده است. در آخرین فصل، نگارنده آخرین سخن را که نتیجۀ بحث‌ها و نظریات است به صورت خاتمه آورده است.