(۳)
روشهای فقه‌الحدیثی شیخ طوسی (ره) در كتاب استبصار

كمال صحرایی‌اردكانی

كارشناسی‌ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
به راهنمایی: ابوالفضل شكوری
۱۳۷۴
۱۲۲ صفحه
كلید واژه : طوسی، محمدبن‌حسن / حدیث / فقه‌الحدیث / استبصار (كتاب)

چكیده : كتاب ، سنت، اجماع و عقل منابع چهارگانه دریافت قوانین و احكام شرع مقدس اسلامند.در این میان سنت و حدیث بلحاظ گستردگی دامنه آنها از اهمیت بسزایی برخوردارند.علوم و دانشی كه به این منبع پرفیض می‌پردازند، علوم حدیثی نامیده می‌شوند و شامل سه بخش "درایه‌الحدیث "، "رجال‌الحدیث " و "فقه‌الحدیث " می‌باشند.فهم دقیق و شناخت ژرف از حدیث رافقه‌الحدیث گویند.فقه‌الحدیث بیشترین عنایت را به متن حدیث دارد.لذا مباحثی همچون "غریب‌الحدیث "، "نقد متن حدیث " و "روشهای حل اخبار متعارض " در حیطه این بخش از علوم حدیثی قرار می‌گیرند.بررسی و شناخت متن حدیث وابسته به شناخت قواعدی است كه به آنها "قواعد نقد متن حدیث " می‌گویند.روشهای حل اخبار متعارض نیز از جمله بحثهای مهم و بسیار كارآمد فقه‌الحدیث است و در دو قسمت "تعارض ظاهری و روشهای حل آن" و "تعارض واقعی و روشهای حل آن" قابل بررسی می‌باشد.كتاب استبصار شیخ طوسی (ره) اولین كتاب فقه‌الحدیثی است كه به مبحث مهم تعارض در اخبار پرداخته است .در اهمیت این كتاب همین بس كه یكی از كتب اربعه شیعه بوده و همچنان مورد بحث و مطالعه دانشمندان اسلامی است .مؤلف كتاب پس از نقل اخبار متعارض با استفاده از روشهایی به جمع و تالیف اخبار متعارض پرداخته است .