(۴)
جلوه آیات و احادیث در دیوان جامی (به انضمام تحقیق و تصحیح صد كلمه)

راضیه صحیفی

كارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید باهنر كرمان، دانشكده ادبیات و علوم انسانی
به راهنمائی : ناصر محسنی نیا
۱۳۷۷
۳۸۹صفحه
كلید واژه : قرآن / جامی، عبدالرحمن بن احمد / دیوان جامی(كتاب ) / اسلام / حدیث

چكیده : در این رساله طی فصول مختلف ابیاتی را كه جامی در دیوان خود آورده و به آنها در قالب آیه یا حدیث اشاره داشته است استخراج گردیده‌اند و همچنین در مورد پیشینه ورود آیات و احادیث در ادبیات پارسی به ویژه شعر شاعران پارسی‌گوی از ابتدای سخن‌سرایی شاعران ایرانی تا زمان جامی بحث شده است . چهل حدیث از پیامبر نیز كه جامی آنها را به سلك نظم در آورده است تحت عنوان اربعین بیان شده است . در پایان، كتابی ارزشمند از جامی كه تاكنون منتشر نشده است تصحیح شده است .