(۵)
فرق و مذاهب اسلامی در کشف الاسرار و عدة الابرار و احادیث مربوط به فضائل اهل بیت عصمت (ع) از نظر میبدی

فرشباف زیرک‏کار، غلامحسین

کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى
دانشگاه آزاد اسلامى تبریز
استاد راهنما: سلیم، عبدالامیر
۳۷۶

در این پژوهش نخست احادیث مربوط به فضایل اهل‏بیت (ع) از مجلدات ۶ تا ۱۰ تفسیر میبدى استخراج شده و سپس دیدگاه‌هاى او در زمینۀفقه، کلام و تاریخ فرقه‏ها و مذاهب اسلامى بررسى و گزارش شده ‏است.