(۱۰)
تأثیر قرآن و احادیث در بوستان سعدی

برنا، عباس

کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى
دانشگاه آزاد اسلامى تبریز
استاد راهنما: حدیدى، خلیل
۱۳۷۷

در این پایان‏نامه تأثیر قرآن کریم و احادیث نبوى در اشعار و ابیات بوستان و گلستان بررسى شده‏ است؛ به این شیوه که ابیاتى که سعدى در آن از آیات و احادیث معصومین (ع) به صورت‌هاى گوناگون اشاره، تلمیح، اقتباس، تحلیل، تضمین، تمثیل و اخذ لغات و اصطلاحات قرآنى و حدیثى در ابیات و اشعار خود استفاده کرده است، جمع‏آورى شده و در دو بخش با عنوان‏هاى «تأثیر قرآن و حدیث در کتاب بوستان» و «تأثیر قرآن و حدیث در کتاب گلستان» تنظیم و تدوین گردیده است و در پایان فهرستى از آیات و احادیث مورد استفاده در ابیات آمده است.