(۱۲)
شناخت قرآن از قرآن و حدیث

میرى، سیدمهدى؛

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث،
دانشگاه آزاد اسلامى کرج؛
استاد راهنما: امامى، ابوالقاسم
۱۳۷۹

مباحث این پژوهش در شش فصل با این مباحث تدوین یافته ‏است: فصل اول، چهره‏ىِ ارشادى قرآن: هدایت در قرآن، اهداف نزول قرآن؛ فصل دوم، نام‏ها و صفات قرآن (۳۹ نام)؛ فصل سوم، قرآن منشأ علوم (۲۴ علم)؛ فصل چهارم، اصناف قرآن (۷ صنف)؛ فصل پنجم، ویژگى‏هاى قرآن کریم: فضل قرآن، قرآن کتاب شفا، قرآن کتاب برهان، فرق بین قرآن و فرقان، وجود اعجاز قرآن؛ فصل ششم، تغییرناپذیرى قرآن (۶ دلیل بر تغییرناپذیرى قرآن)