(۱۵)
تجلی شریعت (قرآن و حدیث) و شیوه‌های بیان آن در مثنوی معنوی (سه دفتر اول(

نورى خاتونبانى، على

کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى
دانشگاه تربیت مدرّس
استاد راهنما: جهانگیرى، محسن
۱۳۷۸

موضوعاتى که در این پایان‏نامه بررسى شده به این قرار است: فهرست آیات آمده در مثنوى، تعریف شریعت، معناى شریعت در اصطلاح مفسّران، فرق بین شرع و شریعت، تأویل، تأویل در اصطلاح مفسّران، نمونه‏هایى از تأویلات اسماعیلیه، معناى لغوى و اصطلاحى تسامح، جلوه‏هاى شریعت در کتاب مثنوى و رویکرد مولوى نسبت به آن، تأویل کتاب و سنت در مثنوى، تأویل آیات و روایات راجع به مبدأ و معاد، تسامح و تساهل در مثنوى، مولوى و اباحة، شیوه‏هاى بیان شریعت در مثنوى، تمثیلات مثنوى در خصوص بیان آیات و روایات، مهمترین و رایج‏ترین شیوه‏هاى ممکن اثرپذیرى از آیات قرآن و احادیث.