(۱۹)
جلوه‌گاه تلمیح در مخزن‌الاسرار نظامى

کوشکى، پروین

کارشناسى ارشد ادبیات فارسى
دانشگاه تهران
استاد راهنما: زنجانى، برات
۱۳۷۸

در این پژوهش ابیاتى که در مخزن الاسرار نظامى در آن‌ها به آیات قرآن کریم یا احادیث معصومان (ع) و یا داستان‏ها و اسطوره‏هاى تاریخى تلمیح و اشاره‏اى شده، استخراج و تشریح گردیده‏ است. مطالب این پایان‏نامه در سه بخش با این عنوان‏ها تنظیم و تدوین شده ‏است: بخش اوّل، تأثیر قرآن در مخزن‌الاسرار؛ بخش دوم، تأثیر احادیث در مخزن الاسرار؛ بخش سوم، اشارات داستانى.