(۲۶)
آیات، احادیث و ادعیه در غزلیات و رباعیات فیض كاشانى

سودانى، ناهید

كارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى
دانشگاه آزاد اسلامى دزفول
استاد راهنما: سنگرى، محمد رضا
۱۳۷۷

در این پایان نامه پس از شرح حال فیض و معرفى شاگردان، مخالفان، تاءلیفات و اشعار او طى دو فصل ابیاتى كه فیض در آنها از آیات، احادیث و ادعیه استفاده كرده، ارأه و شرح شده است.