(۴۲)
نكات صرفى، نحوى و بلاغى قرآن و احادیث مربوط به فضأل اهل بیت (ع) در تفسیر میبدى (جلدهاى ۹ ۱۰)

آسیابى حقى، جواد

كارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى
دانشگاه آزاد اسلامى تبریز
استاد راهنما: سلیم، عبدالامیر
۱۳۷۶

در این تحقیق نكات، صرفى، نحوى و بلاغى آیات و احادیث مربوط به فضأل اهل بیت (ع) از جلدهاى نهم و دهم تفسیر كشف الاسرار و عدةالابرار میبدى استخراج و ارأه شده است. این بخش از تفسیر میبدى ۶۷ سوره از شورى تا پایان قرآن را دربر دارد. در خاتمه ى این تحقیق فهرستى درباره ى معانى حروف و مفردات و فهرستى دیگر در زمینه ى نكات صرفى، نحوى و بلاغى تهیه شده است .