(۳)
تأثیر ذکر و تلقین در سازندگى انسان ازدیدگاه قرآن و حدیث

امیرى، نجیبه

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
استاد راهنما: باستانى، على‏اصغر
۱۳۷۹

تحقیق حاضر در هشت بخش با این عنوان‏ها به نگارش درآمده ‏است: بخش اول، کلیات ذکر: ذکر در لغت، معانى ذکر در قرآن، شرح بعضى از اصطلاحات ذکر در قرآن؛ بخش دوم، معناى حقیقى ذکر: حقیقت ذکر خدا، علل نیاز به ذکر، همه‏ىِ موجودات به ذکر خدا مشغول‏اند؛ بخش سوم، اهمیت ذکر در آیات و احادیث: اهمیت ذکر، زمینه‏سازى براى عمل، کیفیت ذکر؛ بخش چهارم، ثمرات ذکر: ثمرات ذکر، ثمرات ذکر در دنیا، آثار اخروى ذکر؛ بخش پنجم، آثار ترک ذکر: زندگى مشقت‏بار، گناه ترک ذکر یا گناه غفلت؛ بخش ششم، موانع ذکر: اموال و اولاد، دنیاطلبى، گناه؛ بخش هفتم: مراقبت از ذکر؛ بخش هشتم: تأثیر ذکر و تلقین از بعد سازندگى روحى بر روى انسان.