(۵)
دعای پیامبران و ائمه معصومین (ع)

برزوئى، کاووس

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
استاد راهنما: نیرى، محمدیوسف
۱۳۷۸

این تحقیق داراى یازده فصل با این عنوان‏هاست: شرایط دعا؛ خصوصیات کلى ادعیه اسلامى؛ دعاى پیامبران پیشین؛ آیاتى از قرآن کریم که به صورت دعا نازل شده؛ اهمیت دعا در احادیث اسلامى و نمونه‏هایى از آن با مضامین؛ اسماء حسنى و تأثیر آن در اجابت دعا؛ معارف موجود در صحیفه سجادیه؛ دعاى عابدان، زاهدان، عارفان؛ بعضى از ایرادات مخالفین دعا؛ اهمیت دعا از دیدگاه دانشمندان؛ مقایسه دعاى پیامبران پیشین و ائمه معصومین.