(۶)
ذکر در قرآن و حدیث

هنربخش، مهین

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران مرکزى
استاد راهنما: معارف، مجید
۱۳۷۷

این پایان‏نامه شامل‏هفت‏ فصل با این ‏موضوعات است: فصل اول، کلیاتى درباره ذکر؛ فصل دوم، بررسى حقیقت ذکر و انواع آن؛ فصل سوم، عوامل تقویت کننده ذکر؛ فصل‏چهارم، مصادیق ‏ذکر؛ فصل ‏پنجم، آثار یاد خدا؛ فصل ششم، موانع ذکر خدا؛ فصل هفتم، ذکر نزد عرفا.