(۹)
نیایش از دیدگاه قرآن و حدیث

نظرى، فاطمه

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، شمال
استاد راهنما: حجتى، سیدمحمدباقر
۱۳۷۶

مباحث این پایان‏نامه عبارتند از: ابعاد جسمانى وروحانى انسان از دیدگاه قرآن، فطرت آدمى مبدأ نیایش، نیایش موجودات هستى و برهان‌هاى نقلى و عقلى بر آن، عبادت عالی‌ترین جلوۀنیایش و آثارمترتب بر آن، دعا گوهر عبادت، آداب دعا و شرایط وموانع استجابت آن، آثار معنوى و مادى دعا، مضامین ‏ادعیۀائمه (ع) و دعاى چند تن از پیامبران.