(۳)
موسی در قرآن و روایات

معصومى مجد، صفدر

کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مرکز تربیت مدرس حوزۀعلمیۀقم
استاد راهنما: بهشتى، احمد
۱۳۷۱

این پژوهش در ده فصل با این موضوعات تدوین شده ‏است: کشور مصر و فراعنه آن، ویژگی‌هاى طبیعى و انسانى آن، سابقۀ تاریخى و مردم آن؛ واژۀاسرائیل، نامگذارى یعقوب به اسرائیل، تاریخ حیات بنى‏اسرائیل؛ سیماى فرعون در قرآن: ادعاى الوهیت، تفاوت ضعیف و مستضعف، روش عمومى مستکبران تاریخ؛ دوران تولد موسى و رشد او، اختلاف قرآن با تورات در این زمینه؛ موسى به مدین مى‏رود، انواع وحى، موارد اختلاف قرآن با تورات در این خصوص؛ معجزات موسى، اختلاف قرآن با تورات دربارۀآن؛ رسالت موسى، نکات مستفاد از آیات، تفاوت رسول و نبى، موارد اختلاف قرآن با تورات در این موضوع؛ هلاکت فرعون و نجات بنى‏اسرائیل، اختلاف قرآن با تورات در این مسأله؛ درگیرى موسى با بنى‏اسرائیل، جلوۀخدا، نزول تورات، موارد اختلاف قرآن با تورات در مورد آن؛ موسى و قارون.