(۱۱)
بررسی خوف و رجا در قرآن و نهج البلاغه و کافی‌

سیده زهرا جورابچی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی
استاد راهنما: دکتر علی‌اصغر باستانی
استاد مشاور: دکتر محمد غفرانی
۱۳۸۳
۱۴۲ ص

هدف اصلی نگارنده در این تحقیق بحث و تفحص در باب دو معنای «خوف و رجا» و آثار و نتایج این دو در انجام واجبات الهی و ترک معاصی و فواید دیگر آن است. در این پایان‌نامه، نخست کلّیاتی در موضوع تحقیق طرح شده و سپس واژۀ خوف و انواع خوف و درجات و مراتب آن با نتایجی که از بررسی این کلمه در قرآن و نهج ‌البلاغه و کافی به دست می‌آید بررسی شده است. در ادامه نیز به بررسی واژۀ «رجا» در آیات و روایات و ادله‌ای که سبب تقویت رجا می‌شود، اشاره شده و لزوم جمع میان خوف و رجا کاویده شده و در پایان نیز نتیجه‌گیری کلّی بحث ارائه می‌شود.