(۱۳)
خوف و رجا از منظر قرآن و حدیث

سعیدى نیا ـ بتول

سطح ۳ حوزه علمیه رشته تفسیر
جامعة الزهراء(علیها السلام )
استاد راهنما: رفیعى محمدى ـ ناصر
۱۳۸۳
تعداد صفحات : ۲۳۷
کلید واژه: خوف، امید، اسما و صفات خدا

چکیده: خوف و رجا هر دو با هم و به صورت متناسب سبب تعالى و ترقى روحى و معنوى مى باشد. خوف نتیجه معرفت و رجا به فضل بارى تعالى است كه تقوا و عفت را شامل مى شوند و آن كه در این راه قدمى بر دارد، به سر منزل مقصود خواهد رسید و هر آن كه در این راه پر فراز و نشیب، سركشى پیشه نماید، به مكر الهى دچار مى شود.این رساله، از هشت فصل تشكیل شده است:در فصل اول، مفهوم شناسى خوف و رجا مطرح مى شود.در فصل دوم، كلیات پژوهش ارائه مى گردد.در فصل سوم، آثار تربیتى و روانى خوف و رجا، و نیز درجات آنها مورد بحث واقع مى شود.در فصل چهارم، اقسام خوف و رجا، اعم از: ممدوح و مذموم (به همراه اقسام شش گانه خوف ممدوح: ترس از مرگ، ترس از فقر، خوف از حضور، خوف از تقصیرها، خوف از سوء عاقبت، و خوف از مقام رب) مورد بررسى قرار مى گیرد.در فصل پنجم، رابطه خوف و رجا با صفات الهى، به همراه عوامل، زمینه ها، و مراتب خوف و رجا بررسى مى شود.در فصل ششم، از ضرورت موازنه بین خوف و رجا بحث مى شود.در فصل هفتم، آسیب شناسى خوف و رجا مطرح مى گردد.و در فصل هشتم، شبهات مربوط به بحث خوف و رجا، به همراه پاسخ هر یك ارائه مى شود.