(۱۴)
توكل از دیدگاه قرآن و روایات

فقیهى ـ هادى

مقطع : سطح ۳ حوزه علمیه
كمیته ارزشیابى تحصیلات حوزوى خراسان
استاد راهنما: احمدى جمال آبادى ـ سید مهدى
۱۳۸۲
تعداد صفحات : ۲۳۵
کلید واژه: توكل، رضا

چکیده: توكل سپردن كار به دیگرى است و توكل بر خداوند تكیه كردن و واگذارى همه امور به علة العلل و مسبب الاسباب است، با این عقیده كه وكیل با آگاهى و علم مطلق خود توانایى آن را دارد كه از موكل خویش بهترین نگاهبانى را انجام دهد. این پایان نامه، به بررسى موضوع توكل از دیدگاه آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام) پرداخته است.رساله حاضر، در پنج فصل ترتیب یافته است: در فصل اول، كلیات تحقیق بررسى مى گردد.در فصل دوم، فلسفه توكل، آثار روحى و روانى فردى توكل، و آثار اجتماعى آن مورد بحث واقع مى شود. در فصل سوم، جایگاه توكل از منظر آیات قرآن مورد بررسى قرار مى گیرد.در فصل چهارم، جایگاه توكل از دیدگاه احادیث و ادعیه، رابطه توكل و ایمان، و فرق بین توكل و رضا بررسى مى گردد. و در فصل پنجم، موانع توكل، و توكل بر غیر خداوند مورد بحث واقع مى شود.