(۱۵)
معاشرت و آداب آن از دیدگاه قرآن كریم

واعظی، عنایت علی

كارشناسی ارشد علوم قرآن
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
استاد راهنما: قوامی، سید صمصام الدین
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۱۳۵
کلید واژه: معاشرت، حقوق مردم، حقوق همسر، حقوق والدین، صله رحم، سوء ظن، تواضع

بررسی آداب و فرهنگ معاشرت در قرآن كریم به كمك روایات و دیدگاههای اندیشمندان اسلامی‌می‌باشد. در این تحقیق پس از بررسی مفاهیم معاشرت و آداب مصاحبت با قشرهای مختلف با نگاهی گذرا به ضرورت معاشرت از دیدگاه اسلام و جامعه شناسان، اصول و مبانی معاشرت كه برگرفته از عقل، فطرت و ایمان است بیان می‌گردد. در ادامه رعایت حقوق متقابل افراد و در قبال یكدیگر، رعایت حقوق والدین و همسر، ضرورت صله رحم و همنشینی با مردم، ضرورت عفو و گذشت افراد نسبت به یكدیگر، عدم داشتن سوء ظن نسبت به هم و ضرورت تواضع و فروتنی انسانها نسبت به هم با توجه به تعالیم اسلامی‌از مصادیق آداب معاشرت صحیح در اسلام شمرده شده و مورد بحث قرارگرفته است.