(۴۰)
سیمای مؤمنین و متقین در قرآن و نهج البلاغه

جولایی، زهرا

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
استاد راهنما: جعفری، سید محمد مهدی

تحقیق حاضر دارای سه فصل به این شرح است: فصل اول، مؤمنین در قرآن و نهج البلاغه: ایمان) معنای ایمان، تعریف ایمان از دیدگاه نهج البلاغه، ایمان مذهبی، آثار و فواید ایمان مذهبی، درجات ایمان، رابطه اسلام و ایمان، عقیده معتزله درباره ایمان، عقیده مرجئه درباره ایمان(، مؤمنین) تعریف مؤمن، کسانی که خطاب شده ایمان آورند، کسانی که ایمان آوردند، وظایف اهل ایمان) یاد خدا، عمل به سخن خود، پرهیز از غیبت و بدگویی و گمان بد و...(، اوصاف مؤمنین در قران کریم، اوصاف مؤمنین در نهج البلاغه، وعده های خداوند به مؤمنین) وعده بهشت، مژده رحمت الهی، وعده رزق و روزی خوب و آمرزش، یاری و دفاع(، ارزش و مقام والای مؤمن، احوال مؤمنین در ادوار مختلف، تفاوت زن و مرد در ایمان؛ فصل دوم، متقین در قرآن و نهج البلاغه: تقوی) معنای تقوی، توصیف تقوی، مبانی تقوی، مراتب تقوی، آثار تقوی، تقوی از دیدگاه عارفان، ارزش تقوی(، اوصاف متّقین در قرآن کریم، اوصاف متّقین در نهج البلاغه، وعده های خداوند به اهل تقوی، ویژگی جایگاه متّقین در آخرت؛ در فصل سوم، از مباحث پایان نامه نتیجه گیری شده است.