(۶۷)
مفهوم ذكر در قرآن و حدیث

صمدى وند، منوچهر

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مركزى
استاد راهنما: حجتى، سید محمد باقر
۱۳۷۵

در این پژوهش ذكر در قرآن و حدیث مورد بررسى قرار گرفته و از این موضوعات سخن رفته است: مفهوم لغوى ذكر، ابعاد مختلف ذكر، فرق بین ذكر و تذكر، اهمیت ذكر، مراتب ذكر، ذكر جلى و خفى، ثمرات ذكر، ذكر و ذاكر از دیدگاه صوفیان و عرفا، و مراتب و انواع ذكر از دیدگاه عرفا.