(۷۲)
بركات شب و سحر در آیات و روایات

ترابیان ـ محسن

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
استاد راهنما: مؤدب ـ سید رضا
۱۳۸۱
تعداد صفحات : ۱۹۵
کلید واژه: شب زنده داری، سحر خیزی ، صفات مومنان ، آثار اخلاقی

چکیده: در این رساله، آیات و روایاتى كه درباره شب و سحر مى باشد و به طریقى به بیان بركات و خیرات حاصله از شب و سحر مى پردازد، مورد بررسى قرار مى گیرد و در پایان حكایات آموزنده اى از علما و عرفا در استفاده از این بركات نقل مى شود. مراد از «بركات» در عنوان رساله، بركات به معناى عام است كه شامل بركات مادى و معنوى و بركات دنیوى و اخروى مى باشد. این پایان نامه، در چهار فصل ترتیب یافته است: فصل اول، درباره كلیات پژوهش مى باشد. فصل دوم، راجع به بركات معنوى شب و سحر در آیات و روایات است كه مباحث: شب نشانه اى بر جود خدا و سبب تفكر و اندیشه، و عبادات در شب و سحر، مطرح مى گردد. فصل سوم، درباره بركات مادى شب و سحر در آیات و روایات است كه بركات مادى ـ دنیوى آنها و بركات مادى ـ اخروى آنها از منظر قرآن و احادیث بررسى مى شود. و فصل چهارم، تحت عنوان «پیشتازان و پیشگامان استفاده از شب و سحر» به نقل بیانات و حكایاتى از بیست و یك عالم و عارف در این باره مى پردازد.