(۷۴)
شورا در اسلام از دیدگاه كتاب و سنت

نویسنده : احسان تاریمرادی

دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
استاد : عبداللهی نژاد
سال : ۱۳۷۴

موضوع : مباحث این پایان‌نامه در دو بخش آمده است: در بخش اول مشورت در آیات قرآن بررسی شده و از موضوعات ذیل بحث به میان آمده است: احكام كلی شورا نظیر فوائد مشورت، مقدمات مشورت، مفاسد استبداد ، حجیت شورا و مشورت در سیره پیامبر اسلام(ص)، شورا از دیدگاه مفسران، در بخش دوم مشورت در سنت بررسی شده و از این موضوعات سخن به میان آمده است: احكام كلی مشورت با دشمنان و زنان، حقوق و وظایف مشاوران و مشورت‌كنندگان، زیانهای ترك مشورت، مشورت در سیره ائمه هدی(ع) و مشورت از دیدگاه علما و مفسران عامه.