(۵)
پیامدهاى دنیوى گناه از منظر قرآن و روایات

نقوى ـ سید جمال عباس

كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى
مركز جهانى علوم اسلامى ـ مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى
استاد راهنما: اخوى ـ اصغر
۱۳۸۴
تعداد صفحات : ۲۲۵
کلید واژه: گناه، انسان، جامعه، خانواده

گناه به عنوان یك مفسده بزرگ كه از دیرباز تا به امروز زندگى فردى و اجتماعى انسانها را به نابودى كشانده، مورد توجه اسلام قرار گرفته كه به شدت به مبارزه با آن برخاسته است. این تحقیق، آثار و پیامدهاى دنیوى گناه، اعم از فردى و اجتماعى را از منظر متون اسلامى بررسى مى كند.این رساله، در پنج فصل ترتیب یافته است:در فصل اول، كلیات پژوهش بررسى مى شود.در فصل دوم، علل و ریشه هاى ارتكاب گناه مورد بحث قرار مى گیرد كه عبارت اند از: جهل، پیروى از هواى نفس، حب دنیا، و غضب.در فصل سوم، پیامدهاى فردى گناه، اعم از: پیامدهاى جسمى، پیامدهاى ذهنى و عقلى، پیامدهاى روانى، پیامدهاى معنوى و اخلاقى، و پیامدهاى گناه بر شخصیت انسان مورد بررسى واقع مى شود.در فصل چهارم، پیامدهاى اجتماعى گناه، اعم از: پیامدهاى گناه در خانواده، پیامدهاى گناه در جامعه، و پیامدهاى حكومتى و سیاسى گناه مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد. و در فصل پنجم، ابتدا روشهاى پیشگیرى گناه مطرح مى شود كه عبارت اند از: ایمان به خدا، اعتقاد به حضور خدا در همه جا، ذكر و یاد خدا، خودشناسى، ایمان به معاد، توجه به عرضه اعمال بر پیشوایان دین، یاد مرگ، توجه به پیامدهاى شوم گناه، عبادت، شناخت علل و ریشه هاى گناه، و عدم همنشینى با گنه كاران. سپس راههاى درمان گناه ارائه مى گردد كه عبارت اند از: توبه، عبادت، ریاضت، و احسان.