(۶)
اسراف از دیدگاه قرآن و عترت

حاج حسینیان، مسعود

مقطع : سطح ۳ حوزه
كمیته ارزشیابى تحصیلات حوزوى خراسان
استاد راهنما: عبداللهى نژاد، عبد الكريم
۱۳۷۹
تعداد صفحات : ۲۰۱
کلید واژه: اسراف، اقتصاد، اعتدال، عبادت، اخلاق

چکیده: اسراف در جهان امروز یكى از علل انحطاط جوامع مختلف انسانى و تباه گردیدن نعمتهاى الهى و تضییع حقوق فقرا و مساكین جهان مى باشد و وظیفه هر شخص مسلمان است كه به هر طریقى كه مى تواند در راه دفع مفاسد گوناگون شایع در جوامع بشرى كوشش نماید و بهویژه نسبت به امور مسلمین بى تفاوت نباشد. این رساله، از هشت فصل تشكیل شده است: در فصل اول، معانى واژه اسراف و حكم اسراف با توجه به آیات و روایات بیان مى گردد. در فصل دوم، انواع اسراف، تبذیر و آثار سوء آن، ایثار از دیدگاه آیات و روایات و نظر فقها، و اقتصاد در انفاق بر عیال مورد بررسى قرار مى گیرد.در فصل سوم، به امورى كه در آنها اسراف مانعى ندارد، مثل: ازدواج، كار خیر، و انجام حج و عمره پرداخته مى شود. در فصل چهارم، عوامل اسراف، از قبیل: تجمل گرایى، پرخورى، مواد مخدر، قمار، خودنمایى، ثروت فراوان، و وسواس مورد بحث واقع مى گردد.در فصل پنجم، آثار دنیوى و اخروى اسراف، مثل فقر، كاهش ایمان، سقوط اخلاقى، و تضییع حقوق دیگران بررسى مى شود. در فصل ششم، از اقتصاد و میانه روى و قناعت در مخارج زندگى، و اخلاق و عبادت بحث مى شود.در فصل هفتم، آثار مثبت پرهیز از اسراف همچون: نجات از فقر، بقاى نعمت، و مقابله با نفوذ استعمار بررسى مى گردد. و در فصل هشتم، نمونه هایى از اعمال مسرفانه در دوران خلفاى بنى امیه و بنى عباس و كشورهاى جهان، و نمونه هایى از اسراف در زندگى روزمره مورد بحث قرار مى گیرد.