(۱۸)
بررسی رشد و غی از دیدگاه قرآن و حدیث

خلیلی چوپانلو، آناخانم

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
استاد راهنما: غائی، احمدرضا
۱۳۷۹

تحقیق حاضر شامل سه فصل با این موضوعات است: فصل اول، بررسی لغوی دو واژه‌یِ رشد وغیّ؛ فصل دوم، رشد و غیّ از دیدگاه قرآن و حدیث: رشد و آثار و مراتب آن، غیّ و زمینه‌هایِ آن، عناوین قرآنی موازی با رشد؛ فصل سوم، شناخت ابعاد وجودی انسان و انسان‌های رشدیافته: ابعاد وجودی انسان و کمالات او، تکامل معنوی انسان و مراحل آن، مراحل تکامل معنوی انسان، عوامل و موانع رشد، دیدگاه‌های مختلف درباره‌یِ انسان کامل )رشد یافته( و آثار شناخت آن.