(۱۹)
تجمل گرایی از دیدگاه اسلام (قرآن و حدیث)

رستگاران، علیرضا

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
استاد راهنما: نکونام، جعفر
۱۳۷۹

مطالب اصلی این پژوهش در سه بخش آمده‌است: در بخش اول کلیاتی از بحث نظیر تعریف زُخرُف، حُسن، جمال و زینت و تفاوت آنها با تجمل‌گرایی، نظریات درباره تجمل‌گرایی و نسبی یا مطلق بودن تجمل آمده‌است؛ در بخش دوم از عوامل و زمینه‌های تجمل‌گرایی مانند هواپرستی، چشم و هم‌چشمی، کثرت ثروت، تبلیغات تجاری و تهاجم فرهنگی بحث شده‌است؛ بخش سوم به پیامدهای سوء تجمل‌گرایی اختصاص دارد؛ مثل تباهی سرمایه‌های مادی، زمینه‌سازی برای گناهان، غفلت از یاد خدا، سلب آرامش واقعی انسانها و....