(۲۰)
آفات ریاست از دیدگاه آیات و روایات

مولایى، دوست محمد

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراک
استاد راهنما: نکونام، جعفر
۱۳۷۹

مطالب اصلى این پژوهش در سه بخش آمده‏است: در بخش اول با عنوان آفات ریاست از دنیاگرایى، تجمل‏گرایى، قدرت‏طلبى، تجسس، خشونت، تحکّم و استبداد، شتابزدگى، تمسخر، اسراف در بیت‏المال، چاپلوس‏پرورى و جز این‌ها سخن رفته‏است؛ در بخش دوم تحت عنوان زمینه‏هاى پیدایش آفات ریاست از غفلت از یاد خدا، ضعف مدیریت، مشورت با نااهلان، خویشاوندگرایى و...بحث شده‏است؛ بخش سوم درباره راه‌هاى مقابله با آفات ریاست است و در آن این راه‌ها پیشنهاد شده ‏است: تبلیغ و ترویج فرهنگ دین‏مدارى، شرح صدر، انتقادپذیرى، عدالت‏ورزى، قاطعیت، ساده‏زیستى، اجراى قانون و